ورق ابزاری سردکار

ورق های سرد کار همچون میلگرد های این دسته برای کار در دمای پایین هستند. اما فولاد های سردکار در مقطع میلگرد و تسمه محدودتر و کمتر هستند که در مجموعه تجارت آلیاژ چهار فولاد زیر موجود است.

تسمه 1.2080( تسمه SPK)